ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΚΕΛ 08/06/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣυνέλευσηΣΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣσυγκληθείσαΣ στις 08/06/2018 Στην οδό ΛΑΟΔΙΚΙΑΣ 1, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Την Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο οίκημα Αποφοίτων Ανωτέρων Σχολών Ζώδιας, στην οδό Λαοδικίας 1, στον Στρόβολο, Ειδική Καταστατική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας. Μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της Ένωσης, έτσι ώστε οι πρόνοιές του να συνάδουν με τον Ν.104(1)/2017.

Από τα 39 συνολικά Μέλη της Ένωσης παρευρέθηκαν στη Συνέλευση και ψήφισαν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις τα 32 Μέλη, τα στοιχεία και οι υπογραφές των οποίων φαίνονται στον επισυνημμένο κατάλογο. Η απόφαση για ψήφιση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, οι οποίες φαίνονται πιο κάτω, ήταν ομόφωνη.

 

Ψηφίσματα προς έγκριση

 1. Τροποποιήσεις καταστατικού του Σωματείου έτσι ώστε τα άρθρα αυτού να συνάδουν με τις πρόνοιες του τροποποιημένου Νόμου που αναθεωρεί τους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997 και καταργεί τον Περί Εγγραφής Λέσχης Νόμο Ν.104(Ι)/2017 ημερ. 14/07/2017.
 • Τροποποίηση Α’

Προσθήκη στο άρθρο 2του καταστατικού των ακόλουθων:

Η διεύθυνση αλληλογραφίας και/ή επικοινωνίας θα είναι η ακόλουθη: Οδός Γευγελής 4, Διαμ. 103, 1071 Λευκωσία.

 • Τροποποίηση Β’

Τροποποίηση του άρθρου 3 Ε ως ακολούθως:

«Η γενόμενη δεκτή ως μέλος κοινότητα καταβάλλει ετήσια συνδρομή €10,00. Το εκάστοτε ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών μπορεί να αναπροσαρμόζεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει περαιτέρω και μπορεί να τροποποιεί με αποφάσεις του τη διαδικασία είσπραξης του πιο πάνω ποσού».

 • Τροποποίηση Γ’

Προσθήκη στο υφιστάμενο άρθρο 9 της παραγράφου (ι) ως ακολούθως:

«Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτατες, εκπίπτει αυτόματα από το αξίωμα, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος.  Η έκπτωση θα ισχύει αμέσως μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,αφού προηγουμένως το Μέλος κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και του δοθεί δικαίωμα ακρόασης».

 • Τροποποίηση Δ’

Προσθήκη στο υφιστάμενο άρθρο 9 της παραγράφου (κ) ως ακολούθως:

«Καμία αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται στα μέλη της Διοίκησης ή των Ιδρυτών του Σωματείου, πλην τυχόν λογικών εξόδων που κατέβαλαν συμπεριλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία αποδεικτικά, νοουμένου ότι το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά».

 • Τροποποίηση Ε’

Προσθήκη στο υφιστάμενο άρθρο 9 της παραγράφου (λ) ως ακολούθως:

«Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του Μέλους αυτού ή συζύγου του Μέλους ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το Μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού».

 • Τροποποίηση Στ’

Να τροποποιηθεί η παράγραφος 1(στ) του άρθρου 10 ως ακολούθως:

«Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου».

 • Τροποποίηση Ζ’

Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 10 ως ακολούθως:

«Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του όταν αυτός απουσιάζει στο εξωτερικό ή όταν έχει άλλο κώλυμα».

 • Τροποποίηση Η’

Τροποποίηση της παραγράφου 11 ως ακολούθως:

«(α) Κατάσταση λογαριασμών της Ένωσης ετοιμάζεται από τον Ταμία με βάση τις παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές (περιλαμβανομένης της τήρησης ταμείου και έκδοση αποδείξεων και πληρωμών) για την περίοδο που λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου και οι ετοιμαζόμενοι με τον τρόπο αυτό λογαριασμοί, αφού ελεγχθούν και υπογραφούν από τον λογιστή που ορίστηκε από την Ένωση, υποβάλλονται στον Έφορο το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου.

(β) Ο λογιστής ο οποίος διορίζεται από την Ένωση είναι ανεξάρτητο πρόσωπο και ελέγχει την κανονική τήρηση των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους του ταμία της Ένωσης και συντάσσει έκθεση την οποία καταθέτει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Πέραν των προαναφερθέντων, σε περίπτωση όπου τα έσοδα της Ένωσης υπερβαίνουν τις €40.000,00 ετησίως, τότε οι οικονομικές καταστάσεις της Ένωσης υποβάλλονται προς έλεγχο από εγκεκριμένο ελεγκτή.

(δ) Τα μέλη της διοίκησης του Σωματείου έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στον Έφορο, το αργότερο εντός επτά (7) μηνών από την λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου λογιστή, όπως προβλέπεται ανωτέρω».

 • Τροποποίηση Θ’

Τροποποίηση της παραγράφου (α) του άρθρου 12 ως ακολούθως:

«Κάθε Μέλος καταβάλλει ετήσια συνδρομή ύψους €10,00».

 • Τροποποίηση Ι’

Τροποποιείται το άρθρο 15 ως ακολούθως:

«Το παρόν καταστατικό τροποποιείται σε ειδική καταστατική συνέλευση, που συγκαλείται είτε κατόπιν ειδικής ειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με γραπτή εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο των ½ Μελών των εκπροσώπων των κοινοτήτων.

Για σκοπούς τροποποίησης του καταστατικού του Σωματείου απαιτείται η σύμφωνη ψήφος των 2/3 των παρευρισκομένων Μελών του σωματείου εις Ειδική Καταστατική Συνέλευση αυτού, νοουμένου ότι παρευρίσκεται σε αυτή ο απαιτούμενος με βάση το καταστατικό απαραίτητος αριθμός Μελών για σκοπούς απαρτίας προς συνεδρίαση των Μελών στην υπό αναφορά Συνέλευση.

Η απαρτία στις Ειδικές Καταστατικές Συνελεύσεις προς τροποποίηση του καταστατικού είναι η ίδια όπως στις Τακτικές Συνελεύσεις, ως καθορίζεται ήδη στο άρθρο 7 του καταστατικού του Σωματείου».

 

Ανδρέας Μιχαήλ
Γραμματέας
Λευκωσία 8 Ιουνίου 2018