Έκθεση-Περί Κοινοτήτων

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017» και «Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος                           Νίκος Νουρής
Γιώργος Τ. Γεωργίου                                    Ανδρέας Κυπριανού
Ευανθία Σάββα                                              Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τη βουλευτή κ. Ελένη Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Αυγούστου, 18 Σεπτεμβρίου και 9 Οκτωβρίου 2017.  Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Γενικού Λογιστηρίου και της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι διατάξεις του οι οποίες προβλέπουν την υποβολή των τελικών λογαριασμών των κοινοτήτων στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, έτσι που να συνάδουν με τις αντίστοιχες διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου αναφορικά με υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο στον υπό αναφορά αξιωματούχο.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για το όλο θέμα θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του πιο πάνω νόμου πλαισίου, οι οποίες καλύπτουν και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και υπερισχύουν των υπό τροποποίηση διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου.

Επιπρόσθετα, σκοπείται όπως εισαχθεί στην εν λόγω βασική νομοθεσία ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κατεχόμενες κοινότητες των οποίων τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) θα εξαιρούνται από την εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων προτεινόμενων προνοιών του περί Κοινοτήτων Νόμου.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι κατεχόμενες κοινότητες των οποίων τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) θα εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου και γι’ αυτές θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου και στην οποία καθορίζεται η σχετική διαδικασία που θα ακολουθείται σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια των προτάσεων νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών των κατεχόμενων κοινοτήτων, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία υποχρέωση της υποβολής για έλεγχο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, οι οποίες προβλέπεται ότι καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εμπεριέχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος για τις κατεχόμενες κοινότητες σε σχέση με τα πολύ περιορισμένα ετήσια έσοδά τους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών, τοποθετούμενοι επί των προνοιών των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, δήλωσαν στην επιτροπή ότι, παρ’ όλο που κατ’ αρχήν υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων, θεωρούν ότι είναι προτιμότερο στο παρόν στάδιο να ρυθμιστεί το όλο θέμα με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, η οποία δύναται να εκδοθεί δυνάμει σχετικής διάταξης του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, σύμφωνα με την οποία ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας δύναται με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών να καθορίζει τα λογιστικά πρότυπα, καθώς και τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις ετοιμασίας και υποβολής των οικονομικών καταστάσεων.  Όπως οι ίδιοι επισήμαναν περαιτέρω, με βάση την υπό αναφορά εγκύκλιο, οι υποβαλλόμενες από τις κατεχόμενες κοινότητες οικονομικές καταστάσεις θα έχουν απλουστευμένη μορφή και ο απαιτούμενος έλεγχος αυτών θα διεξάγεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.  Επιπρόσθετα, στην περίπτωση κατά την οποία ο σχετικός έλεγχος θα ανατίθεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σε ιδιώτες ελεγκτές ή ιδιωτικά ελεγκτικά γραφεία, δε θα καταβάλλεται τυχόν αμοιβή από την ελεγχόμενη κατεχόμενη κοινότητα.

Οι εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Γενικού Λογιστηρίου δήλωσαν στην επιτροπή ότι υιοθετούν την πιο πάνω αναφερόμενη θέση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων συμφώνησαν τόσο με τις πρόνοιες των προτάσεων νόμου όσο και με την εισήγηση που κατέθεσαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών για εναλλακτική ρύθμιση του όλου θέματος.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της πρώτης πρότασης νόμου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

Το μέλος της επιτροπής ανεξάρτητος βουλευτής κ. Παύλος Μυλωνάς δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί επί των προνοιών των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

31η Οκτωβρίου 2017

Αρ. Φακ.:   23.02.058.069-2017,  23.02.058.070-2017

ΔΠ/ΜΑΧ